okladka kat kan  

    Katalog Firm Wodno-Kanalizacyjnych

   
 

        Katalog Firm

       Nakład minimalny     13000 egz.
         Wydawany od            2013 r.
       Kolportaż                  bezpłatne      idz    

   

Działy i branże
Wykonawcy
przemysłowe oczyszczalnie ścieków | przydomowe oczyszczalnie ścieków | instalacje sieci i przyłączy zewnętrznych | instalacje sieci wewnętrznych | uzdatnianie wody | ujęcia wody i studnie głębinowe | montaż i wykonawstwo innych
urządzeń WOD-KAN
Producenci i dostawcy
rury i kształtki | armatura | zbiorniki, studnie, studzienki, prefabrykaty, żeliwo kanalizacyjne | pompy, hydrofory, rozdrabniacze, mieszadła | izolacje i uszczelnienia | oczyszczalnie, ścieki, osady ściekowe | urządzenia i materiały do oczyszczania wody | monitoring i opomiarowanie, systemy sterowania | maszyny, pojazdy, urządzenia i narzędzia
Biura projektowe i konsultingowe | Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Lista czytelników
Wykonawcy
przemysłowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | instalacji sieci i przyłączy zewnętrznych | instalacji sieci wewnętrznych | uzdatniania wody | ujęcia wody i studni głębinowych | innych urządzeń WOD-KAN
Producenci i dostawcy
rur i kształtek | armatury | zbiorników, studni, studzienek, prefabrykatów, żeliwa kanalizacyjnego | pomp | hydroforów | rozdrabniaczy | mieszadeł | izolacji i uszczelnienia | oczyszczalni ścieków  i osadników | monitoringu i opomiarowania, systemów sterowania | urządzeń i materiałów do oczyszczania wody | maszyn, pojazdów, urządzeń i narzędzi
Inwestorzy
zakłady wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków | wydziały inwestycyjne urzędów miast, gmin i powiatów | okręgowe dyrekcje dróg publicznych | urzędy centralne | zakłady komunalne | zakłady przemysłowe | elektrownie | elektrociepłownie | inspektoraty ochrony środowiska | stacje sanitarno-epidemiologiczne | 

zakłady gazownicze | zakłady telekomunikacyjne |
Biura projektowe
komunalne | telekomunikacyjne | gazownicze | komunikacyjne
Inne
wyższe uczelnie techniczne | firmy doradcze działające w ramach technologii | firmy leasingowe | odbiorcy indywidualni
Uczestnicy targów i konferencji branżowych