okladka geo  

    GDMT geonżynieria drogi mosty tunele

   
 

        Kwartalnik branżowy

       Nakład minimalny     7000 egz.
         Wydawany od            2004 r.
       Prenumerata             9,90 zł      wiecej wydan    zaprenumeruj

   

Tematyka
budownictwo hydrotechniczne | budownictwo tunelowe | budownictwo mostowe | 
budownictwo komunikacyjne | głębokie fundamentowanie | wzmacnianie gruntu | inżynieria morska | 
nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w dziedzinie górnictwa i geoinżynierii

 W każdym wydaniu
artykuły techniczne | nowości techniczne | aktualności | relacje z wydarzeń | 
kalendarium imprez branżowych | branżowe nowości księgarskie

 Lista czytelników
Wykonawcy
generalni wykonawcy | firmy ogólnobudowlane | głębokiego fundamentowania | specjalistycznego
odwodnienia gruntów | w technice pali wierconych i mikropali | wzmacniania podłoża | zabezpieczeń
głębokich wykopów, stabilizacji osuwisk | w technice budowy i renowacji tuneli | wielopoziomowych
węzłów komunikacyjnych | przejść podziemnych metodą górniczą | budowy i utrzymania kopalń
Producenci i dostawcy
materiałów, maszyn, sprzętu specjalistycznego oraz ogólnobudowlanego | sprzętu, akcesoriów,
budowlanych usług specjalistycznych | maszyn i urządzeń górniczych
Inwestorzy
wydziały inwestycyjne urzędów miast, gmin i powiatów | zarządy dróg i komunikacji |
odziały GDDKiA | zakłady wodociągów i kanalizacji | spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego |
deweloperzy | zarządy hipermarketów | zakłady gospodarki komunalnej | urzędy centralne
Biura projektowe
komunikacyjne | budowlane | komunalne
Inne
wyższe uczelnie techniczne | ośrodki badawcze dróg i mostów | instytucje budownictwa
inżynieryjnego | firmy konsultingowe | instytucje rozwoju miast | instytucje techniki budowlanej |
odbiorcy indywidualni
Uczestnicy targów i konferencji branżowych

 

Informacje dla autorów

Pobierz plik z wytycznymi związanymi z przyznaniem punktów KBN

Zasady przygotowywania do druku ostatecznej wersji artykułów naukowych

Redakcja uprzejmie prosi o przygotowanie tekstu zgodnie z następującymi zasadami:

1. Ostateczną wersję artykułu (nie przekraczającą 25 tys. znaków ze spacjami (w indywidualnych przypadkach dopuszczalne do druku są dłuższe teksty) należy nadesłać do redakcji w postaci elektronicznej edytowalnej (WORD).

2. Autor dołącza do artykułu niniejsze oświadczenie (do pobrania).

3. Na początku każdego tekstu znajduje się tytuł, imię i nazwisko autora/autorów ze wskazaniem firmy lub instytucji, którą reprezentuje oraz lead (200–400 znaków ze spacjami).

4. Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyraźnie wyodrębnione, nie numerowane (tytuły należy pisać wielkimi literami, tytuły podczęści - podkreślane; zaleca się stosowanie możliwie najkrótszego tytułu, a w przypadku potrzeby jego rozwinięcia stosuje się tytuł i podtytuł). Preferowane jest podsumowanie poszczególnych rozdziałów artykułu oraz zamieszczenie w części końcowej podsumowania całości.

5. Do tekstu powinno zostać dołączone streszczenie (500-600 znaków ze spacjami) i tytuł w języku angielskim.

6. Rysunki i wykresy powinny być opatrzone skrótem "rys." z kolejnym numerem grafiki i krótkim opisem tego, co przedstawia. Podobnie opisujemy tabele i fotografie, stosując jednak odpowiednio skróty "tab." oraz "fot.". Materiały graficzne i fotograficzne w wysokiej rozdzielczości należy przesłać do redakcji w osobnych plikach. Zalecany minimalny rozmiar fotografii to około 900 px (szerokość).

7. Akceptacja artykułu przed publikacją (po naniesieniu poprawek zgodnie z sugestiami recenzentów): po zredagowaniu tekstu, jego złożeniu oraz naniesieniu korekty polonistycznej (redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym) artykuł w formacie .pdf przesyłany jest do akceptacji autora. Uwagi należy nanosić jedynie w pliku .pdf (przesłanym przez przedstawiciela redakcji) lub przekazać je w treści maila. Prosimy nie przesyłać uwag w źródłowym tekście (WORD).

8. Powoływanie się w artykule na inne publikacje wymaga zamieszczenia ich w bibliografii/literaturze, która znajduje się na końcu artykułu.

Ogólne zasady dotyczące opracowania artykułu technicznego

Budowa tekstu:
- wstęp: nakreślenie głównego tematu prezentowanego w artykule i zasygnalizowanie, dlaczego podjęty temat wart jest uwagi;
- rozwinięcie: przedstawienie szczegółowych informacji:
a) w przypadku opisywania realizacji inwestycji – przedstawienie: ogólnych jej założeń, zakresu prac, etapów realizacji, harmonogramu działań, przebiegu, zastosowanych rozwiązań technologicznych/sprzętu, trudności/wyzwań w trakcie realizacji i metod ich rozwiązań, znaczenia projektu itp. oraz inne interesujące zdaniem autora informacje;
b) w przypadku pisania artykułów przez dostawców produktów/technologii należy unikać komercyjnego charakteru tekstu. Najlepiej przedstawić je na tle jakiegoś zadania/inwestycji, w których zostały wykorzystane, stosując się do informacji zawartych w punkcie a);
- zakończenie: podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących omawianego tematu, wnioski.

Wskazówki praktyczne:
1. Jedna strona artykułu – max. 6000 znaków ze spacjami. Ilość znaków zmniejsza się w zależności od ilości/wielkości wykorzystanej w tekście grafiki.
2. Tekst powinien być dostarczony do redakcji w formacie WORD.
3. Na początku każdego tekstu znajduje się tytuł, imię i nazwisko autora/autorów ze wskazaniem firmy lub instytucji, którą reprezentuje oraz lead (200–400 znaków ze spacjami).
4. Zaleca się stosowanie możliwie najkrótszego tytułu (w przypadku potrzeby jego rozwinięcia stosuje się tytuł i podtytuł). Wstawianie śródtytułów ułatwia czytelnikom odbiór tekstów.
5. Materiały graficzne i fotograficzne w wysokiej rozdzielczości należy przesłać do redakcji w osobnych plikach. Zalecany minimalny rozmiar fotografii to około 900 px (szerokość).
6. Każdy z plików graficznych powinien być podpisany.
7. Fotografie, rysunki i tabele w tekstach są numerowane. W podpisach oraz w treści artykułu zdjęcia oznaczane są skrótem „fot.”, pozostała grafika skrótem „rys.”, tabele skrótem „tab.”.
8. Akceptacja artykułu przed publikacją: po zredagowaniu tekstu, jego złożeniu oraz naniesieniu korekty polonistycznej artykuł w formacie .pdf przesyłany jest do akceptacji autora. Uwagi należy nanosić jedynie w pliku .pdf (przesłanym przez przedstawiciela redakcji) lub przekazać je w treści maila. Prosimy nie przesyłać uwag w źródłowym tekście (WORD).

Zasady publikacji:
1. Przesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją ze strony autora o oryginalności pracy i nienaruszaniu praw autorskich.
2. Powyższy punkt dotyczy również zdjęć i materiałów graficznych, które mają zostać opublikowane z tekstem. Autor pracy musi posiadać zgodę na publikację od autora zdjęć i grafiki, informując redakcję, w jaki sposób zdjęcia mają być podpisane w odniesieniu do źródła ich pochodzenia.
3. Autor artykułu odpowiada za wiarygodność informacji w nim zawartych.
4. W tekście technicznym nie występują lub występują w maksymalnie ograniczonym zakresie treści komercyjne. Dopuszcza się jednokrotne użycie nazwy firmy w artykule (poza umieszczeniem jej przy nazwisku autora), produktu, technologii itp.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście (każdorazowo po konsultacji z autorem).
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty i wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych bez konsultacji z autorem.
7. Tekst jest publikowany po ostatecznej pisemnej akceptacji ze strony autora bądź osoby odpowiedzialnej za realizację takiego zlecenia.

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Geoinżynieria drogi mosty tunele”

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w komunikacie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, do recenzowania artykułów stosowane są następujące kryteria:
1) lista recenzentów publikacji udostępniana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym;
2) stosowana jest udostępniona na stronie internetowej czasopisma lub w wersji drukowanej procedura recenzowania, uwzględniająca poniższe zasady:
a) do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
b) autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji;
c) pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
d) kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma;
e) nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za artykuł o charakterze naukowym uważa się tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury. Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze.